Algemene voorwaarden

Meuva B.V., Meuva Demontage B.V. en Meuva Beheer B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • 1.Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Meuva B.V., Meuva Demontage B.V. en Meuva Beheer B.V., alle zowel gezamenlijk als afzonderlijk hierna te noemen Meuva en een opdrachtgever, waarop Meuva deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 • 2.Toepasselijkheid van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Meuva schriftelijk zijn aanvaard, in welk geval de toepasselijkheid steeds beperkt zal zijn tot de bewuste overeenkomst.
 • 3.Indien een aanbieding of overeenkomst afwijkende afspraken bevat blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen

 • 1.Alle aanbiedingen, daaronder inbegrepen uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 2.De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., van de juistheid waarvan Meuva mag uitgaan.
 • 3.De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die werkzaamheden en/of materialen welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 • 4.Meuva behoudt zich, tenzij anders overeengekomen, het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op alle door haar verstrekte onderwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, programmatuur etc.
 • Deze blijven eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 • 5.Indien de opdracht niet aan Meuva wordt gegeven zullen aan Meuva alle kosten welke zij heeft moeten maken om de aanbieding te doen door degene die om de aanbieding heeft verzocht worden vergoed.

Artikel 3: Adviezen, inlichtingen en materialen

 • 1.Door Meuva verstrekte adviezen en inlichtingen zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
 • 2.Meuva aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionele geschiktheid of kwaliteit van materialen welke door haar zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van de opdrachtgever. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens de opdrachtgever bestemd is.
 • 3.Alle schaden welke voortvloeien uit op verlangen of aanwijzing van de opdrachtgever gebruikte materialen, daaronder begrepen die welke door Meuva zelf worden geleden, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten

 • 1.Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Meuva of door een werknemer van Meuva aan wie procuratie is verleend dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en onder de opschortende voorwaarde dat uit de door Meuva in te winnen inlichten voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt.
 • 2.Meuva is gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de overeenkomst of een eerste termijnbetaling verricht en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan haar verzoek is voldaan.
 • 3.Opdrachtgever is aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging hiervan de daardoor voor Meuva ontstane schade, waaronder gemaakte kosten, winstderving, renteverlies etc., te vergoeden.

Artikel 5: Prijzen

 • 1.Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van lonen, materialen etc. geldend op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, exclusief BTW.
 • 2.Indien Meuva met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is zij desalniettemin na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd tot verhoging van die prijs indien kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan. Meuva zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis brengen van de opdrachtgever. De betaling zal geschieden overeenkomstig het elders in deze voorwaarden omtrent betaling bepaalde.
 • Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan 20% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedraagt is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk aan Meuva mededeelt. Opdrachtgever heeft in geval van de annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 • 1.Meuva verbindt zich alle opdrachten naar beste vermogen uit te voeren doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het resultaat, tenzij en voorzover dit resultaat schriftelijk door haar is gegarandeerd. Indien voor uit te voeren opdrachten een garantie is gegeven komt deze te vervallen indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn in lid 7 genoemde verplichting, zulks onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtgever voor de gevolgen van zijn verzuim.
 • 2.Onverminderd het in deze voorwaarden omtrent aansprakelijkheid bepaalde zal Meuva een gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten met een verzekerde som van ƒ 2.500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • 3.Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt Meuva de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelingen in acht. Indien hierin wijzigingen optreden tussen de aanbieding en de oplevering van het werk zullen de hieraan verbonden kosten als meerwerk worden verrekend.
 • 4.Binnen de van toepassing zijn de voorschriften en regelingen zullen bij de uitvoering van de overeenkomst die afwijkingen zijn toegestaan welke door Meuva nodig, nuttig of wenselijk worden geacht.
 • 5.Tenzij anders is overeengekomen wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden van de benodigde materialen de normale handelskwaliteit verwerkt.
 • 6.Meuva heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden te doen geschieden door één of meer derden of met werknemers in dienst van één of meer derden en/of met materialen van één of meer derden. Ten behoeve van deze derden, hun organen en ondergeschikten wordt hierbij eveneens bedongen al hetgeen in deze voorwaarden omtrent de aansprakelijkheid van Meuva is bepaald, terwijl Meuva bovendien onherroepelijk gemachtigd is tegenover al degenen ten behoeve van wie dit derdenbeding is gemaakt namens opdrachtgever afstand te doen van al de deze krachtens de wet toekomende rechten van schadevergoeding.
 • 7.De opdrachtgever is verplicht tijdig zorg te dragen voor alle van uitvoering van het werk noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen en alle van belang zijnde gegevens of eigenschappen van de zaak, het object en/of van de stoffen met betrekking waartoe of in de naaste omgeving waarvan opgedragen werkzaamheden moeten worden verricht schriftelijk aan Meuva mede te delen. Meuva is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan door het ontbreken van goedkeuringen en/of vergunningen en/of doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige tekeningen, berekeningen, gegevens etc.
 • 8.De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat het personeel van Meuva c.q. van de door haar ingeschakelde derden de werkzaamheden ongestoord kan aanvangen en binnen de normale werktijden kan verrichten, de aangegeven werkplaats geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden, de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn, dat water, elektriciteit en verlichting aanwezig zijn, dat door de wet geëiste voorzieningen voor het personeel van Meuva aanwezig zijn en dat alle veiligheids- en andere voorzorgsmaterialen zijn genomen en worden gehandhaafd.
 • 9.De opdrachtgever en allen die zich zijnentwege op, in of in de onmiddellijke nabijheid bevinden van de zaak en/of de stoffen met betrekking waartoe de opgedragen werkzaamheden moeten worden verricht zijn verplicht zich te houden aan alle voorschriften betreffende de veiligheid, brandbeveiliging, discipline etc. welke van kracht zijn ten aanzien van personeel van Meuva.
 • 10.Alle bij de uitvoering van de werkzaamheden overgebleven materialen welke als resultaat van verrichte werkzaamheden achterblijven zijn of worden zonder enige vergoeding eigendom van Meuva en mogen door haar van de werkplaats worden verwijderd. Indien materialen en/of residuen vernietigd moeten worden dient opdrachtgever de hieraan verbonden kosten aan Meuva te vergoeden.

Artikel 7: Meer- en minderwerk

 • 1.Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht door of namens opdrachtgever, hetzij door noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen, hetzij door van overheidswege voorgeschreven wijzigingen in het werk, worden wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan als meerwerk en wanneer daaruit mindere kosten ontstaan als minderwerk beschouwd. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken op verrekening daarvan onverlet.
 • 2.Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het tijdstip dat het meerwerk wordt verricht en minderwerk op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 • 3.Verrekening van meerwerk geschiedt bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn en verrekening van minderwerk bij de eindafrekening.

Artikel 8: Oplevering

 • 1.Een overeengekomen opleveringstermijn zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch nimmer gelden als een fatale termijn.
 • 2.Onverminderd het vorenstaande zal opdrachtgever alvorens sprake is van verzuim Meuva middels aangetekend schrijven in gebreke dienen te stellen, waarbij opdrachtgever aan Meuva steeds opgave zal doen van een redelijke termijn waarbinnen het werk alsnog zal kunnen worden opgeleverd.
 • 3.Een werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 • a.hetzij Meuva schriftelijk of mondeling aan opdrachtgever heeft medegedeeld op welke dag het werk naar haar oordeel zal zijn voltooid en deze laatste heeft nagelaten binnen veertien dagen na deze dag het werk op te nemen;
 • b.hetzij opdrachtgever het werk na opneming heeft goedgekeurd; dag en tijdstip van opneming worden aan Meuva tijdig en zo mogelijk drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld en vertegenwoordigers van Meuva worden in staat gesteld bij de opneming aanwezig te zijn; bij onthouding van goedkeuring is opdrachtgever verplicht hiervan binnen zes dagen na opneming schriftelijk en onder opgave van redenen aan Meuva mededeling te doen; kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen dertig dagen na opneming zullen de oplevering nimmer in de weg staan;
 • c.hetzij opdrachtgever heeft nagelaten binnen zes dagen na opneming een schriftelijke mededeling aan Meuva te zenden of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 • d.hetzij opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt met dien verstande dat in geval van (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 • 4.Indien is overeengekomen dat het werk in fasen zal worden uitgevoerd kan Meuva de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 • 5.Voorzover op Meuva enige aansprakelijkheid of risico rust ontslaat de oplevering Meuva van deze aansprakelijkheid of dit risico;

Artikel 9: Ter beschikking stellen van werknemer

 • 1.Indien Meuva met een opdrachtgever overeenkomst dat zij voor een bepaalde, vastgestelde, tijd werknemers ter beschikking van opdrachtgever stelt kan de opdracht zonder toestemming van Meuva niet tussentijds door opdrachtgever worden beëindigd.
 • 2.Indien niet een bepaalde tijd is overeengekomen kan opdrachtgever de opdracht beëindigen met een minimale opzegtermijn van vijf werkdagen, de dag van opzegging daarin niet begrepen.
 • Onverminderd het vorenstaande is opdrachtgever gehouden zo spoedig mogelijk nadat hem bekend is dat hij de opdracht wenst te beëindigen zulks aan Meuva mede te delen.
 • 3.Indien opdrachtgever de opzegtermijn niet in acht neemt is hij gehouden aan Meuva een schadevergoeding te voldoen welke gelijk is aan het bedrag dat aan Meuva zou zijn voldaan indien wel met inachtneming van de juiste opzegtermijn zou zijn opgezegd, zulks onverminderd zijn gehoudenheid tot vergoeding van alle overige schade welke door Meuva als gevolg van de opzegging wordt geleden.
 • 4.Gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde mededeling aan Meuva dient opdrachtgever deze mededeling te doen aan de werknemer welke door Meuva aan hem ter beschikking is gesteld. Een mededeling welke uitsluitend aan deze werknemer wordt gedaan bindt Meuva niet.
 • 5.Meuva is steeds gerechtigd een opdracht te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, waarbij Meuva opdrachtgevers zoveel mogelijk zorgvuldigheid zal betrachten. Meuva is niet gehouden eventuele schade aan opdrachtgever te vergoeden.
 • 6.Meuva bepaalt bij uitsluiting welke werknemers aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De selectie van werknemers geschiedt enerzijds op basis hun beschikbaarheid en bij Meuva bekende vaardigheden en anderzijds op basis van de door opdrachtgever verstrekte inlichtingen omtrent de uit te voeren werkzaamheden. Meuva is ook na aanvang van de werkzaamheden bevoegd in plaats van de ter beschikking gestelde werknemers andere werknemers ter beschikking te stellen op grond van welke oorzaak dan ook en zonder dat zulks leidt tot enige schadevergoedingsverplichting van Meuva.
 • 7.Indien een werknemer niet voldoet aan de door opdrachtgever op voorhand gestelde eisen zal opdrachtgever zulks binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden aan Meuva kenbaar dienen te maken, bij gebreke waarvan het er voor zal worden gehouden dat werknemer aan de gestelde eisen voldoet.
 • Indien opdrachtgever binnen genoemde tijd aan Meuva kenbaar maakt dat een werknemer niet aan de door hem gestelde eisen voldoet is opdrachtgever gehouden een andere door Meuva ter beschikking gestelde werknemer op het werk toe te laten, zulks onverminderd het recht van Meuva de opdracht niet verder uit te voeren. Indien Meuva besluit een andere werknemer ter beschikking te stellen zal opdrachtgever slechts gehouden zijn aan Meuva voor deze werknemer te voldoen het uurtarief dat voor opdrachtgever volgens de offerte van toepassing is.
 • Meuva is nimmer aansprakelijk voor het feit dat een werknemer niet voldoet aan de door opdrachtgever gestelde eisen, tenzij deze eisen op voorhand schriftelijk aan Meuva kenbaar zijn gemaakt en er sprake is van aanmerkelijke schuld van Meuva bij de selectie en uitlening van de werknemer.
 • 8.Opdrachtgever is zonder toestemming van Meuva niet gerechtigd met de aan hem ter beschikking gestelde werknemer rechtstreeks een arbeidsverhouding aan te gaan. Meuva is gerechtigd aan de door haar te verlenen toestemming de voorwaarde te verbinden dat opdrachtgever een schadevergoeding voldoet van 25% van de opdrachtsom, waarbij aaneensluitende opdrachten als één opdracht worden beschouwd. Onder omstandigheden kan deze vergoeding worden gematigd.
 • 9.De normale arbeidstijd bedraagt, tenzij anders overeengekomen, acht uur per dag. Opdrachtgever is na daartoe van Meuva verkregen toestemming gerechtigd aan werknemer overwerk op te dragen, waarbij het verzoek daartoe zodanig tijdig dient te worden gedaan dat Meuva in de gelegenheid is met de werknemer te overleggen.
 • Onder overwerk wordt verstaan al het werk dat wordt verricht boven de in de opdracht vastgestelde tijden (ook al zijn deze korter zijn dan de gebruikelijke arbeidsduur bij opdrachtgever) en overigens al het werk dat wordt verricht buiten de in het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke tijden alsmede al het werk op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
 • Tenzij anders overeengekomen geldt voor overwerk minimale toeslag van 17% voor de eerste tweede overuren, van 31% voor de overige overuren, middag- en nachturen en de uren op zaterdag, van 51% voor de uren op zondag en van 200% voor de uren op feestdagen.
 • 10.De periode en de duur van vakantie worden door werknemer zelf bepaald. Werknemer overlegt daaromtrent met Meuva, waarbij Meuva de belangen van opdrachtgever zoveel als mogelijk zal meewegen..
 • Onverminderd het vorenstaande stelt Meuva gedurende twee maal per kalenderjaar een verplichte vakantie vast, t.w. gedurende twee weken in de zomerperiode en één week in de kerstvakantie.
 • 11.Klachten dienen voor opdrachtgever schriftelijk bij Meuva te worden ingediend binnen 24 uur na het bij opdrachtgever bekend worden van de klachtwaardige feiten. Nadien ontvangen klachten worden door Meuva niet meer in behandeling genomen.
 • 12.Opdrachtgever is aansprakelijk voor gedragingen van de werknemers welke aan hem ter beschikking zijn gesteld, nu deze onder zijn leiding en toezicht de opgedragen werkzaamheden verricht; zulks geldt eveneens voor verplichtingen welke de ter beschikking gestelde werknemers, al dan niet namens en/of met toestemming van opdrachtgever, zijn aangegaan met derden, of met opdrachtgever zelf en/of diens werknemers.
 • Opdrachtgever heeft de verplichting zich tegen de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid en de tegen de in artikel 13 bedoelde aansprakelijkheid en schade te verzekering.
 • 13.In geval Meuva tot schadevergoeding gehouden zou zijn is in afwijking van het in artikel 13 lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid en schade te verzekeren.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 • 1.Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Meuva niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden welke haar bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren dan zal de overeenkomst op een daartoe gedaan verzoek van Meuva zodanig worden gewijzigd dat de uitvoering van de overeenkomst mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk is.
 • 2.De meerdere of mindere kosten uit een wijziging van de overeenkomst voortvloeiende zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl bovendien aan Meuva een vergoeding voor reeds verrichtte doch van onnut gebleken leveringen of werkzaamheden wordt voldaan. De verrekening zal plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond dat de overeenkomst niet op oorspronkelijke wijze zal worden uitgevoerd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 • 1.Voorzover van belang blijft Meuva eigenaar van door haar geleverde en te leveren zaken. Meuva blijft hiervan eigenaar totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Meuva gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of de te leveren za(a)k(en) zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Meuva verrichte of te verrichten diensten alsmede eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).
 • 2.Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan mag deze op de zaken niet een pand-, hypotheek of bezitloos pandrecht vestigen of aan een derde daarop enig ander recht verlenen behoudens het in lid 6 bepaalde.
 • 3.Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is opdrachtgever verplicht Meuva zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Mocht te eniger tijd blijken dat opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan dan is hij een boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van de overeengekomen prijs.
 • 4.Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Meuva aan te merken en te bewaren.
 • 5.Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Meuva ter inzage te geven.
 • Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Meuva dit verzoekt, door opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze welke wordt aangegeven in artikel 3:329 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Meuva op de opdrachtgever.
 • 6.Door Meuva geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of overgedragen. Alle aanspraken welke opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Meuva geleverde zaken mogen niet aan derden worden verpand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meuva. Opdrachtgever verplicht zich, zodra Meuva dit verzoekt, voornoemde vorderingen aan Meuva te verpanden op de wijze welke wordt aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen uit welke hoofde dan ook van Meuva op opdrachtgever. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemer(s) een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 • 7.Opdrachtgever is verplicht op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Meuva ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde en te leveren zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 • 8.Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Meuva gerechtigd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen en bij opdrachtgever of derden die de zaak voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde tot een maximum van de oorspronkelijk koopprijs, verminderd met de kosten welke Meuva door terugneming heeft moeten maken.

Artikel 12: Overmacht

 • 1.Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid welke de nakoming van de overeenkomst verhindert en welke niet aan Meuva is toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, oproer, mobilisatie, uit- en invoerverbod, werkstaking en –uitsluiting, brand en andere storingen in het bedrijf van Meuva of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, transportbelemmeringen, een gebrek aan tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, vorst, ijzel, sneeuwval, mist, hagel, regen, verkeersstoringen, storingen in de aanvoer van elektriciteit, overheidsmaatregelen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen welke buiten de controle of zeggenschap van Meuva vallen.
 • 2.Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Meuva indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie met een maximum van zes maanden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen van Meuva door overmacht niet mogelijk langer dan zes maanden duurt is elk der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • 3.Meuva heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Meuva haar verplichting had moeten nakomen.
 • 4.Indien Meuva bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds opgeleverde c.q. op te leveren deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 • 1.Meuva is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van een aan Meuva toe te rekenen tekortkoming met dien verstande, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade welke door de door Meuva afgesloten verzekering wordt gedekt. Daarbij dienen de navolgende beperkingen in acht te worden genomen:
 • a.niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstillegging of –vertragingsstoornis, onkosten, derving van inkomsten etc.) en andere gevolgschade, welke dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • b.Evenmin komt voor vergoeding in aanmerking schade, welke dan ook, die door of tijdens werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken of delen van zaken waaraan wordt gewerkt, aan zaken of personen welke zich bevinden op of in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt en aan het milieu, tenzij en voorzover Meuva daarvoor verzekerd is;
 • c.voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking schade als voormeld die, op welke wijze dan ook, mocht ontstaan bij het verhalen van de bewuste zaak vóór, gedurende of na de uitvoering van het werk of schade as voormeld welke ontstaat indien de zaak na afloop van de werkzaamheden onder toezicht van Meuva blijft, hetzij omdat opdrachtgever zulks wenst, hetzij omdat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, hetzij om andere redenen.
 • Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen de hiervoor onder a t/m c vermelde schade te verzekeren.
 • 2.Onverminderd het vorenstaande is Meuva nimmer aansprakelijk voor schade welke een bedrag gelijk aan de aanneemsom overschrijdt.
 • 3.Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Meuva of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • 4.Opdrachtgever verbindt zich Meuva te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken of vorderingen van derden in verband met enige verplichting jegens opdrachtgever dan wel aan of ten behoeve van deze geleverde zaken en/of gegeven adviezen of schade welke is veroorzaakt door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen etc. dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan Meuva door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 • 1.In geval opdrachtgever enige verplichting jegens Meuva niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf beëindigt of vervreemdt, overlijdt of in het geval hij een vennootschap is ontbonden wordt, onder curatele of beheer wordt gesteld, op zijn roerende of onroerende zaken te zijnen laste beslag wordt gelegd of deze worden onteigend, gevorderd, verwoest of ernstig beschadigd, opdrachtgever zijn woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst of na het sluiten van de overeenkomst aan Meuva andere omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen dan wel indien Meuva opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Meuva de bevoegdheid de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Meuva schadevergoeding te vorderen.
 • 2.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Meuva zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt of dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Meuva bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • 3.Indien Meuva de uitvoering van overeenkomst opschort en later het werk alsnog voltooit is opdrachtgever verplicht de schade welke Meuva heeft geleden aan haar te vergoeden.
 • 4.Wanneer Meuva de overeenkomst ontbindt is opdrachtgever of diens rechtsopvolger verplicht het volledige voor de uitvoering van de werkzaamheden overeengekomen bedrag aan Meuva te voldoen onder aftrek van de kostprijs van de door Meuva door de niet of niet-volledige uitvoering van de overeenkomst niet-gebruikte materialen en niet-uitgegeven lonen, één en ander volgens de berekening van Meuva, welke voor opdrachtgever bindend zal zijn.
 • Voor het geval Meuva de overeenkomst als ontbonden beschouwt omdat opdrachtgever na een opdracht aan Meuva te hebben verstrekt vervolgens het werk door een ander laat uitvoeren wordt de schadevergoeding waarop Meuva recht heeft ter zaken van deze door opdrachtgever gepleegde toerekenbare tekortkoming gefixeerd op 15% van het voor uitvoering van de werkzaamheden overeengekomen bedrag, ongeacht het recht om volledige schadevergoeding te vorderen,
 • 5.Elke vordering welke Meuva ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt wordt in geval van een toerekenbare tekortkoming dadelijk opeisbaar.

Artikel 15: Betaling

 • 1.Betalingen dienen, behoudens het hierna ten aanzien van aanneming van werk bepaalde en tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het door Meuva opgegeven rekeningnummer dan wel op andere door Meuva aangegeven wijze en dienen plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.
 • 2.Onverminderd het hiervoor bepaalde geleden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij aanneming van werk de navolgende betalingscondities:
 • 30% van de aanneemsom dient te worden voldaan binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
 • 30% van de aanneemsom dient e worden voldaan binnen 31 dagen nadat 30% van de tijdsduur van het werk is voltooid;
 • 30% van de aanneemsom dient te worden voldaan binnen 31 dagen nadat 60% van de tijdsduur van het werk is voltooid;
 • 10% van de aanneemsom dient te worden voldaan binnen 31 dagen nar oplevering.
 • 3.Onkosten welke voor rekening van Meuva zijn voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn.
 • 4.Wanneer door Meuva ten aanzien van verrichte werkzaamheden of geleverde materialen betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan zal omzetbelasting over het totale bedrag tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
 • 5.Na het verstrijken van de in lid 1 resp. lid 2 genoemde termijn is opdrachtgever in verzuim; hij is vanaf de vervaldatum ongeacht zijn betalingsverplichting over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente met een minimum van 12% per jaar, welke vergoeding verschuldigd zal zijn zonder ingebrekestelling.
 • 6.Ingeval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 7.Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Incassokosten

Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, voor diens rekening.

In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd buitengerechtelijke kosten berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van ƒ 250.

Indien Meuva aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17: Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Meuva in het geval de Rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

Meuva blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Meuva en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

SC-530
Kiwa 18001 logo
Kiwa 9001 logo
Kiwa 14001 logo
Kiwa Petrochemie logo
SVMS 007 logo
Keurmerk bodembeheer
Niwo logo
Sir logo